ರೆಂಬಿ ಕೊಂಬಿಯ ಮ್ಯಾಲ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಾವ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಹಕ್ಕಿ, ಗೂಡಿನ್ಯಾಗ ಮಲಗ್ಯಾವ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ... (ಧಾರವಾಹಿ: ಮೂಡಲಮನೆ) ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಬೊಂಬೆಯೇ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ ... (ಚಿತ್ರ: ನಾಗಮಂಡಲ) ಈ ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು...

At KnowYourStar, we are always on the lookout for a good story. So, it was incredibly exciting to have one land in our laps...

When we first met Pranav Varma, we were struck by his cheerful demeanour, colourful shirt, and his eagerness to chat. A fan of Malayalam...

This article was first published in ‘White Print’ – a braille magazine for the visually impaired, founded and published by Upasana Makati. “Music for Krutika began...

For any individual, the factor that motivates them to pursue a specific career is the outcome that is availed from it. If the outcome...

This article was first published in ‘White Print’ – a braille magazine for the visually impaired, founded and published by Upasana Makati. When the seven notes...

Battling the fierce competition in the field of wedding photography, and coming out alive is this IIT graduate, who left his job as a...

When freelance artist, Poornima Sukumar signed up to help a documentary filmmaker, Tabitha Breese, to put together a feature on the transgender community, she...

It’s not our first encounter with Vilas Nayak, we’ve interviewed him before when KnowYourStar had just started off and watched him paint a number...

A simple man with a childlike smile sat on a rocking chair in the dimly lit interiors of his lovely cottage. He spoke to...